นิติกรปฏิบัติการ

(วันที่สมัคร 8 - 26 มกราคม 2561)ตำแหน่งนักสัตววิทยาปฏิบัติการ

(วันที่สมัคร 8 - 26 มกราคม 2561)ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านวัชพืช)

(วันที่สมัคร 8 - 26 มกราคม 2561)ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านพืชสวน)

(วันที่สมัคร 6 - 27 ธันวาคม 2560)ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี) ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมีวิเคราะห์)

(วันที่สมัคร 6 - 27 ธันวาคม 2560)ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

(วันที่สมัคร 17 สิงหาคม - 6 กันยายน 2560)